Työnohjaus ja valmennus

Työnohjaus on toiminnan laadunhallinnan varmistaja

Työnohjaus on menetelmä, jossa työstä nousevat asiat ja kokemukset käydään reflektiona läpi työntekijän omaan tahtiin ja omalla halulla tavoitteellisesti.

Tätä prosessia Janarandan työnohjauspalveluissa tulen mielelläni kanssasi kulkemaan. Janarandan työnohjaus on tavoitteellista ja määrätietoista toimintaa ohjattavien parhaaksi. Tapamme toimia on asiakkaan omien arvojen saattaminen näkyväksi. Haluamme saada Sinut kuuntelemaan itseäsi ja juuri Sinun ajatuksiasi. Janarandassa haluamme tuoda lempeästi esiin parhaat puolesi ja tukea sinua siten että saat ne loistamaan. Hyvän kierre voi alkaa hyvästä työilmapiiristä, jolloin jaksat työssäsi hyvin, osaat nauttia työn tekemisestä ja olet tuottava työntekijä työnantajallesi sekä jaksat nauttia elämästäsi myös työn ulkopuolella.

Työnohjauksen tavoitteena on turvata työssä tarvittavat menestystekijät ja kehitys. Asiantuntijatehtävien lisääntyessä on tärkeää ehkäistä työkokemuksen pirstaloitumisen tunne ja vahvistaa sinun kokemusta siitä, että olet merkittävä osa suurempaa kokonaisuutta. Työnohjausprosessin päätavoite määritellään aina yksilökohtaisesti työnohjaajan, työnohjattavan ja ohjattavan esimiehen kesken.

Toimialasta riippumatta työnohjauksessa haetaan apua työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, ammatillisen kehityksen tueksi sekä työyhteisön muutosprosesseihin kuten organisaation muutokset, henkilöstön vähentyminen ja sukupolvenvaihdokset.

Yksilötyönohjaus on työnohjaajan ja työnohjattavan keskinäiselle vuorovaikutukselle perustuva ohjattavan ammatillisuuden ja työn kehittämisen keino. Yksilötyönohjausta pidetään usein tehokkaimpana kaikista työnohjauksen muodoista juuri siihen sisältyvästä mahdollisuudesta keskittyä ainoastaan yhden henkilön ajatuksiin, kokemuksiin sekä tulkintoihin.

Yksilötyönohjausta suositellaan

 • Johtajille ja esimiehille, koska he joutuvat usein työskentelemään yksin ja ovat asemastaan johtuen enemmän alttiita joutua kantamaan työyhteisöissä syntyviä hankalia tunteita sekä vastaamaan näihin niin, että muun työyhteisön kyky toimia perustehtävänsä mukaisesti säilyy vaikeissakin tilanteissa. Yksilötyönohjaus tarjoaa johtajille ja esimiehille mahdollisuuden käsitellä luottamuksellisesti ja ammatillisesti vaikeitakin työhön liittyviä kysymyksiä.
 • Yksintyöskenteleville. Yksintyöskentely vähentää mahdollisuutta käsitellä työstä nousevia teemoja muiden kanssa. Yksintyöskenteleville henkilöille työnohjaus tarjoaa usein mahdollisuuden purkaa työn kuormitustekijöitä sekä saada peilausta ja uusia näkökulmia omaan työhönsä ja työssä kehittymiseen.
 • Kollegiaalisen tuen puutteeseen. Moniammatillisessa tiimissä/työryhmässä saattaa ajoittain tulla eteen tilanteita, joissa muu työyhteisö ei syystä tai toisesta pysty tarjoamaan mahdollisuutta pysähtyä pohtimaan omaa työtä. Tämänkaltaisessa tilanteessa työnohjaajan on mahdollista toimia ammatillisena keskustelukumppanina, joka sekä tukee hankalien tilanteiden läpityöstämistä että ammatillista kehittymistä.

Ryhmätyönohjaus on käytetyin työnohjauksen muoto. Työnohjauksellisen hyödyn ohella osallistujat saavat mahdollisuuden käsitellä työhönsä liittyviä kysymyksiä myös kollegoiden kanssa, mikä mahdollistaa vertaisoppimisen ja työkavereilta saatavan tuen erilaissa haastavissa työelämän ilmiössä. Ryhmätyönohjaus on myös kustannuksiltaan edullisin työnohjauksen muoto, mikä mahdollistaa organisaatioille tiukkoinakin aikoina työnohjauksen hankinnan.Työnohjausryhmät koostuvat yleensä 3-6 työntekijästä. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös suurempien ryhmien kanssa, mutta tästä tulee aina neuvotella erikseen.

Analyyttisesti kouluttautuneen työnohjaajan avustuksella ryhmätyönohjauksessa on mahdollista tarkastella perustyön selkeyttämisen ohella myös yhteisöllisiin ilmiöihin, jotka saattavat nousta esiin yksittäisissä työnohjaustapaamisissa.

Johdon työnohjaus

Organisaatioiden johdolle ja esimiehille suunnatun työnohjauksen tarkoitus on tukea johtajia ja esimiehiä heidän perustehtävänsä eli johtajuuden ja johtamisen toteuttamisessa. Johtajien työnohjauksessa tarkastelun kohteena voivat olla ohjattavan omat käsitykset johtajuudesta ja sen toteutuksesta, johtajan rooli/positio työyhteisössä/organisaatiossa tai johtajuus erilaisissa työelämän ilmiöissä, kuten esimerkiksi muutosprosesseissa. Myös työhön liittyviä tunteita käsitellään usein johdon ja esimiesten työnohjauksessa.

Miksi johdolle työnohjausta?

 • Esimiehiin ja johtajiin kohdistuu runsaasti epärealistisia odotuksia, toiveita ja/tai pelkoja, jotka heijastavat erilaisia vääristyneitä merkityksiä, joita liitetään heidän asemaansa. Nämä odotukset ovat yleensä tiedostamattomia tyypillisesti myös johtajan kannalta mahdottomia toteuttaa, mikä saattaa lisätä myös johtajan kuormittuneisuutta
 • Johtajat joutuvat tehtävässään tuottamaan pettymyksiä työyhteisön monille tarpeille, mikä saattaa johtaa ärtymyksen tunteiden ja vihamielisten mielikuvien tai jopa hyökkäävän käyttäytymisen kohdentamista esimieheen.
 • Johtajan tietämys ja kokemus ryhmädynamiikasta sekä johtajaan kohdistuvista tyypillisistä vääristymistä, auttaa usein kestämään henkilökohtaisilta tuntuvat hyökkäykset, mikä edistää sekä työhyvinvointia että kykyä toimia perustehtävän edellyttämällä tavalla.
 • Esimiestehtävän hyvä hoitaminen edellyttää yleisen psyykkisen toimintakyvyn ja kypsyyden lisäksi myös kokonaisvaltaista elämänhallintaa.

Yksilötyönohjaus joka on suunnattu johtajille/esimiehille tukee ensisijaisesi johtajuutta ts. yksilön omaa käsitystä sekä johtamisesta että itsestä johtajana. Toissijaisesti työnohjaus vaikuttaa myös johtamiseen eli siihen, miten johtajuutta toteutetaan käytännössä. Työnohjaaja mahdollistaa johtajalle sellaisten kysymysten käsittelyn, joita saattaa olla sekä mahdotonta ottaa esiin alaisten että vaikea pohtia oman esimiehen kanssa. Työnohjaaja onkin usein johtajan neutraali keskustelukumppani, jonka tehtävä on tukea johtajuuden ajoittain haastavassakin roolissa.

Ryhmätyönohjaus johtajille/esimiehille toteutetaan yleensä samassa organisaatiossa ja usein samalla tasolla oleville henkilöille. Ryhmätyönohjauksen etuna on kollegiaalisen verkoston vahvistuminen ja sen hyödyntäminen henkilökohtaisessa kehittymisessä.

Laadukkaalla ja johdonmukaisella työnohjauksella voidaan säästää kustannuksia esimerkiksi sairaslomien vähenemisenä.

Jos aikataulusi on tiukka tai olet paljon "tien päällä", niin Janaranda mahdollistaa myös skypen kautta tapahtuvan työnohjausta joka joustaa sinun tarpeisiisi.

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii sinulle, joka haluat löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssäsi. Monet pohtivat, miten selvitä työtaakastaan ja työpaikan arkirutiinien sotkuista. Yksin työskentelevät taas kaipaavat usein yhteisöä, jonka kanssa voisi jakaa työhön liittyviä asioita. Samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen ja toisten kertomusten kuunteleminen tuo uusia näkökulmia ja helpotusta omiin huoliin. Usein omaan työyhteisöön kuulumattomien kanssa voi puhua vapaammin, koska vakiintuneet työroolit eivät ole esteinä.

Työnohjauksesta voi saada

 • uusia näkökulmia ja ideoita työn tekemiseen
 • oppia työn analysoinnista
 • vapautusta ylikriittisyydestä
 • lisää itseluottamusta
 • vahvemman ammatti-identiteetin
 • rohkeutta työhön
 • uusia kommunikointitaitoja
 • keinoja estää työuupumusta
 • apua stressinhallintaan
 • keinoja työtehtävien rajaamiseen
 • oppia oman käytöksen säätelystä
 • eväitä itsensä kehittämiseen
 • selvyyttä siihen, mitä (työ) elämässä oikeasti haluaa

Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön sitä energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin ongelmiin, keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin.

Työnohjaus ei sovi sille, joka haluaa valmiita neuvoja, kaipaa opettajaa tai etsii nopeita tuloksia. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka työnohjaajina toimii myös terapiakoulutuksen saaneita henkilöitä.

Kaikkien palveluiden perusperiaate on luottamus sekä sitoutuminen tavoitteeseen/tulokseen.

 

 

Valmennus avuksi ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työhyvinvointiin

Valmennus on prosessimuotoinen työn ja ammatillisen osaamisen kehittämisen keino, joka auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa haluttuun suuntaan sekä tukee perustyön toteutusta, tavoitteiden saavuttamista ja toimintastrategioiden suunnittelua.

Valmennus mahdollistaa yksilöllisen kasvun ja kehityksen sekä jäsentyneen kuvan itsestä ja omista tavoitteista, jotka vaikuttavat myönteisesti työn laatuun, tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin.

Valmennuksen taustalla on organisaatio- ja yhteisödynamiikka, systeeminen ajattelu, johtajuuden, ihmisen kasvun ja kehittymisen teoriat sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Näiden myötävaikutuksesta coachattavalla on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa asettamiaan tavoitteita sekä samalla tiedostaa näihin liittyviä emotionaalisia ja psykologisia ulottuvuuksia.

Valmennuksessa keskitytään ensisijaisesti ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin sekä perustehtävän toteuttamisen edellytysten kasvuun. Kuitenkin tämän prosessin aikana on tilanteesta ja käsiteltävästä aiheesta riippuen mahdollista myös sivuta coachattavan työelämän ulkopuolisten asioiden tarkasteluun sekä näiden ja työn välisen suhteen pohtimiseen. Ihminen kun on kokonaisvaltainen olento, jonka hyvinvointiin vaikuttaa koko elämän kirjo.

Janarandassa coachaaminen on ratkaisukeskeistä. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita.

Haluamme innostaa sinua kehittämään luovia ratkaisuja korostamalla tulevaisuuttaa, positiivisuutta, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

Janarandan valmennuksissa käytettäviä toimintatapoja:

 • Asiakaslähtöisyys, Sinä itse asetat omat tavoitteesi, johon yhdessä pyrimme
 • Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus, menneisyyttä tarkastellaan vain voimavarana, tulevaisuutta uteliaan positiivisesti täynnä mahdollisuuksia
 • Voimavarakeskeisyys, sinussa on voimaa, jos ne on hukassa etsitään yhdessä
 • Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen, mikään ei tapahdu hetkessä, rakennetaan tiili kerrallaan ja iloitaan joka onnistumisesta
 • Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori, töissä ei ole kiellettyä viihtyä
 • Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys, sallitaan erilaiset ja uudet tavat oppia ja tehdä töitä, ravistellaan lempeästi vanhoja tapoja
 • Yhteistyö ja kannustus, kun annat positiivista palautetta myös saat ja se mihin keskityt kasvaa, niin töissä kuin kotonakin

 

Yksilövalmennus tukee henkilökohtaista tavoitteenasettelua, selkeyttää minäkuvaa, nykytilaa ja tulevaisuudensuunnitelmia. Edistää ammatillista kehittymistä ja selkeyttää coachattavan perustyötä sekä tähän liittyviä kysymyksiä.

Työyhteisövalmennus parantaa työyhteisöjen vuorovaikutusta ja kykyä toimia tuloksellisesti ja laadukkaasti perustehtävän mukaisella tavalla. Vaikuttaa myönteisesti työyhteisön ilmapiiriin, työyhteisön jäsenten keskinäisiin rooleihin ja kollegiaalisiin suhteisiin sekä edistää yhteisen tavoitteen selkeytymistä.

Johdon valmennus tukee esimiesasemassa työskenteleviä henkilöitä tai ryhmiä niin johtamisessa kuin henkilökohtaisessa johtajuudessakin. Selkeyttää johtajan roolia, vastuuta ja tehtäviä sekä lisää niin psykologisia kuin käytännöllisiäkin valmiuksia vastata erilaisiin johtamisen ja johtajuuden haasteisiin

Kaikkien palveluiden perusperiaate on luottamus sekä sitoutuminen tavoitteeseen/tulokseen.

Jaa Facebookissa