Terapia

Terapia perustuu aina asiakkaan ja terapeutin yhteistoimintaan ja on luottamuksellista. Asiakkaan perustehtävä on ilmaista itseään ja tuottaa sen kautta aineistoa terapeutin ja itsensä väliseen prosessiin. Sanallinen kerronta on tavanomaisinta, mutta myös muut keinot ovat mahdollisia. Terapeutin tehtävänä on auttaa asiakasta oivaltaan ja muuttamaan toimintamallejaan hänen hyvinvointiaan tukevaksi.

Yksilöterapia Janarandassa on lyhytterapiaa. Aluksi asiakkaan kanssa keskustellaan mieltä painavasta asiasta, pohditaan tavoitteita ja ratkaisumenetelmiä asian selvittämiseksi. Lyhytterapian kesto määritellään ongelman laajuuden ja tavoitteen kautta ja sitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Lyhytterapian tukena voidaan käyttää pieniä kotitehtäviä.

Miksi terapiaan?

Terapiaan voi ja kannattaa hakeutua silloin kun elämässäsi on asia tai ongelma, jonka kanssa on vaikea elää tai et voi siitä läheisillesi puhua. Terapian avulla saat aikaa ja mahdollisuuden kertoa ja pohtia ongelmaasi sekä löytää siihen vaihtoehtoisen ratkaisumallin helpottamaan elämän sujuvuutta jatkossa. Asiasi tai ongelmasi voi liittyä menneisyyteesi tai nykyhetkeen. Terapiassa voit myös tarkastella tulevaisuutesi toimintaa ja toiveita. Yleisimpiä syitä hakeutua terapiaan ovat masennusoireet, paniikkihäiriöoireet, elämänhaluttomuus, jännitys, parisuhdeongelmat, ongelmat seksuaalisuuden kanssa tai muuten ahdistava elämänjakso.  

Miten terapiaan hakeudutaan?

Terapiaan hakeutumiseen ei tarvitse välttämättä diagnoosia tai lähetettä lääkäriltä. Jos kuitenkin terapia on diagnoosin perusteella tehdyn hoitosuunnitelman mukaista, paras tulos saavutetaan yhteistyöllä muiden asiaan kuuluvien tahojen kanssa.

Hakeutuessasi Janarandaan terapiaan sinulle tehdään oma terapiasuunnitelma, jota voidaan tarvittaessa muuttaa. Terapia on aina luottamuksellista, myös terapiasuhteen päätyttyä.

Kenelle terapia sopii?

Terapia sopii kaikille, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Terapiassa voi käydä jo varhaislapsuudessa tai seniorina, sillä kohtaamme elämämme eri vaiheissa hyvin erilaisa asioita, joiden vaikutukset ovat pysyviä. Terapian tavoitteena on saavuttaa parempi elämänlaatu ja se kuuluu meille kaikille. Terapiaa kannattaa harkita erityisesti silloin, kun asia tai ongelma haittaa normaalia elämää. Syy hakeutua terapiaan voi olla myös akuutti kriisi kuten läheisen kuolema, äkillinen erotilanne tai suuri elämänmuutos.

Terapiassa sovelletaan asiakaslähtöisesti erilaisia lähestymistapoja

Kognitiivinen lähestymistapa käsittelee ihmisen sisäisiä prosesseja ja tiedon tulkintaa. Siinä ihminen nähdään aktiivisena ja itseään ohjaavana yksilönä, joka pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja toimintaansa. Kognitiivisen terapian avulla voidaan lähestyä monia erityyppisiä häiriöitä.

Hermeneuttisessa lähestymistavassa itseymmärrys on kaiken ymmärryksen lähtökohtana, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Terapiassa opimme ajattelemaan, että olemme tulos jostakin ja siihen voimme itse vaikuttaa. Puhuminen ja kuunteleminen ovat keskiössä sekä keskitytään havainnot- ajatukset ja tunteet- toimintaan.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneessa lähestymistavassa oleellista on tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteelisuus, jossa voimavarat ja toiveikkuus nostetaan keskipisteeksi. Työskentelyssä oleellista on toisen arvostaminen itsenään; itsessä on osaaminen oivaltamiseen. Ajattelutapana on, että ongelmiin löytyykin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja edistys tapahtuu pienin askelin.

Asiakkaan prosessissa tukena voidaan käyttää myös valokuvia, kirjoittamista, piirtämistä tai rentoutusta.

Jaa Facebookissa