Hyvinvointitilojen suunnittelu

Hyvinvointia tukevien tilojen suunnittelu on yksi Janarandan palveluista. Hyvinvointia tukevilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, jotka on suunniteltu ihmisen fyysisen toiminnan ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi työpaikoilla, oppimisympäristössä ja laitoksissa.

Oppimisympäristöjen tulisi vastata tänä päivänä kaikkien tarpeita, lapsista aikuisiin oppijoina sekä työntekijöinä. Tilojen tulisi olla esteettömiä, turvallisia, toimivia ja viihtyisiä. Oppimista tukeva tilasuunnittelu auttaa asioiden prosessoimisessa, ideoinnissa ja oivalluksessa. Pedagogisuus on tilasuunnittelun lähtökohta, jota voidaan tukea kuvio,- kirjain,- ja väriyhdistelmin.

Sairaala- ja laitosympäristöt koetaan usein kliinisiksi ja virikkeettömiksi. Väripsykologialla voidaan vaikuttaa ihmisen työhyvinvoinnin lisäksi sopeutumiseen vaikkapa sairaalaosastolla olemiseen. Laitosympäristössä oleminen on ihmiselle stressaava tilanne, jolloin kodinomaisuutta ja normaaliutta tulisi korostaa. Erityistä herkkyyttä tulisi olla suunniteltaessa lasten- ja muistisairaiden osastoja sekä mielenterveysasiakkaiden osastoja ja toimintatiloja. Erilaiset neurologiset ongelmat  myös vaikuttavat ihmisen väri- ja tilakäsitykseen, jolloin asiakaslähtöistä tilojen suunnittelua tulisi korostaa ja siten tukea ihmisen hyvinvointia.  

Toimisto- ja työtiloissa ihminen viettää useita tunteja päivässä. Jotta työteho ja työssäviihtyvyys paranisivat, voidaan tilasuunnittelussa ottaa huomioon kalusteiden ergonominen sijoittelu sekä pintamateriaalien ja värien käyttö ihmisen työhyvinvointia tukevaksi. Työpaikasta toivotaan yhä enemmän kodinomaisempaa. Suunnittelu ja toteutus tulisi tehdä myös siivouksen ja huollon näkökulmasta oikein.

Teollisuudessa pelkästään toimistojen viihtyisyydellä ei paranneta työhyvinvontia. Erityisesti vuorotyötä ja toistotyötä tekevät ihmiset odottavat tauko- ja ruokailutilaltaan levon lisäksi viihtyisyyttä ja virkistäytymistä. Oikealla suunnittelulla voidaan varmistaa, että työntekijä jaksaa tehdä fyysistä tai toistotyötä, myös teollisuushalleissa.

Aulat ja neuvottelutilat ovat usein yrityksen käyntikortteja. Niissä luodaan mielikuva yrityksen toiminnasta ja laadunhallinnasta. Yrityksen näköiset tilat auttavat niin työntekijää kuin asiakastakin suhteiden luomiseen. Visuaalinen markkinointi ei ulotu siis vain nettisivuihin tai työhabitukseen, se on kokonaisvaltaista tilan ja toiminnan suunnittelua sekä toteutusta.

Hyvinvoitia tukevia tiloja on siis useita. Niiden kaikkien suunnittelussa lähtökohtana on yrityksen visuaalinen startegia sekä tilan toiminnan tarkoitus. Tilasuunnittelussa otetaan huomioon väripsykologia, pintamateriaalit, kalustaminen ja valaistus sekä visuaalisia tilan toimintaa tukevia keinoja kuten viherkasvit, tekstiilit ja taide.

On tutkimustietoa siitä miten hyvä tila,- väri- ja valaistussuunnittelu auttavat ihmistä jaksamaan työssään niin fyysisesti kuin psyykkisesti. On myös todettu, että ihmisen paranemisprosessiin voidaan vaikuttaa turvallisen ja toimintaa tukevan ympäristön avulla. Meillä jokaisella on oikeus ja mahdollisuus tehdä työtä, oppia ja toipua tilassa, jossa on hyvä olla.

Jaa Facebookissa